Menu
 

Nie jesteśmy przeciętnym zespołem na wesele.
Od wielu lat zajmujemy si�? prowadzeniem i opraw�? muzyczn�? imprez okoliczno??ciowych.
Do??wiadczenie muzyczne zdobyte w ro??nych miejscach na ??wiecie, pozwala nam zapewni�? Pa??stwa, ??e jeste??my zespo??em zdolnym spe??ni�? ka??de wymagania!

 

Zapewniamy opraw�? muzyczn�? imprez:
* WESELA
* BANKIETY
* DANCINGI
* BALE SYLWESTROWE I STUDNIÓWKI
* IMPREZY OKOLICZNO??CIOWE I PLENEROWE

Cenimy sobie jako??�?, wyró??niamy si�? bogatym repertuarem , profesjonalnym podej??ciem , zaanga??owaniem, elastyczno??ci�? i doskona??ym wyczuciem publiczno??ci.
W naszym repertuarze posiadamy przede wszystkim muzyk�? taneczn�?, piosenki z lat 50' 60' 70' 80' 90' oraz muzyk�? wspó??czesn�?, najnowsze przeboje które pojawiaj�? si�? na listach przebojów, muzyk�? biesiadn�?, a tak??e klasyczne standardy, których nie mo??e zabrakn�?�? na ??adnej presti??owej imprezie. Je??li macie Pa??stwo ochot�? na odrobin�? bluesa, jazzu czy rock’n’rolla, z przyjemno??ci�? Wam to zagramy! Saksofon tenorowy, na którym po mistrzowsku gra Sebastian, b�?dzie niew�?tpliw�? atrakcj�? dla Pa??stwa go??ci!
Nasz repertuar jest stale aktualizowany i poszerzany.

Nie mamy sztywno ustalonych bloków muzycznych, staramy si�?, aby ka??dy z nich zawiera?? ró??ne style muzyczne, utwory szybkie, jak i romantyczne ballady.
W zale??no??ci od typu imprezy oraz gustów publiczno??ci, spontanicznie dobieramy repertuar tak, aby go??cie w ka??dym wieku dobrze bawili si�? na parkiecie. Oprócz muzyki do ta??ca, zapewniamy ró??nego rodzaju zabawy, konkursy i atrakcje, prowadzimy konferansjerk�? równie?? w j�?zyku angielskim.
Maj�?c do dyspozycji tak bogaty wybór repertuaru, wierzymy, ??e ka??dy z Pa??stwa b�?dzie usatysfakcjonowany.
Dysponujemy profesjonalnym sprz�?tem nag??o??nieniowym i o??wietleniem scenicznym, zapewniamy w??asny transport i wystawiamy rachunki.

 

 

 

SZYBKI KONTAKT

 

 +48 531 47 17 67

 

+48 607 43 55 73

 

+48 669 68 85 68

 

     mercedesband@wp.pl

AKTUALNO??CI

Nowe nagrania demo ju?? na naszej playli??cie.

Mi??ego odbioru!

 Powered by: www.cdx.pl