Menu
 

 Anna

Doskonała wokalistka z du??�? skal�? i ??wietnie brzmi�?cym wokalem. Znakomicie radzi sobie z  ambitnym repertuarem i swobodnie czuje si�? w muzyce rozrywkowej. Absolwentka szko??y muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. Przez wiele lat wyst�?powa??a na statkach pasa??erskich, polskich i skandynawskich armatorów, oraz krajach Zatoki Perskiej, ??piewaj�?c standardy ??wiatowej muzyki rozrywkowej. Aktywnie bierze udzia?? w ró??nych projektach muzycznych, okoliczno??ciowych koncertach i wydarzeniach artystycznych. Dba o wizerunek zespo??u, projektuj�?c stroje sceniczne i kostiumy do naszych bloków tematycznych i pokazów. Niezast�?piona jako konferansjer.  Profesjonalnie, z do??wiadczeniem i ogromnym zaanga??owaniem, razem z Sebastianem, prowadz�? imprezy i ??wietnie bawi�? publiczno??�?.

 


                                                                                                                                             Sebastian
Niezwykle utalentowany wokalista o ciekawym g??osie, wiadomo m�?ski repertuar   wokalny do ??atwych nie nale??y, ale mo??ecie by�? pewni, ??e nikt tak ??wietnie sobie z    nim nie poradzi, jak Sebastian. Ambitna klasyka, szeroki przekrój muzyki z minionych dekad, po najnowsze przeboje to wachlarz jego dorobku.
Absolwent Szko??y muzycznej II stopnia w klasie saksofonu i fortepianu.
Uzdolniony pianista, akompaniator, aran??er i realizator d??wi�?ku.
Laureat ogólnopolskich konkursów saksofonowych, Wielokrotnie zajmowa?? pierwsze miejsca w konkursach makroregionalnych.  Znacz�?cy w jego karierze jest czas, kiedy razem z zespo??em „Banaszak & The Best” wyst�?powa?? na licznych festiwalach bluesowych w kraju i za granic�?. Rawa Blues i Przystanek Woodstock to miejsca gdzie nie raz mogli??cie us??ysze�? jego nazwisko. Kilka ostatnich lat mo??na by??o s??ucha�? go na pok??adach statków wycieczkowych w rejsach do Szwecji i Finlandii. Posiada doskona??e wyczucie publiczno??ci, potrafi rozbawi�? i rozkr�?ci�? ka??d�? imprez�?, znakomity wodzirej.

 


 Marta

M??oda, ambitna, utalentowana wokalistka o silnym, charakterystycznym g??osie. Znakomicie odnajduje si�? w muzyce pop, na waszej imprezie nie zabraknie najnowszych przebojów w jej wykonaniu. Mi??o??�? do muzyki zacz�???a si�? ju?? w szkole, gdzie wyst�?powa??a w  musicalach m??odzie??owych, kszta??c�?c swój g??os pod okiem profesjonalistów i zajmuj�?c pierwsze miejsca w konkursach i przegl�?dach muzycznych. Wulkan energii, a przede wszystkim osoba, która wprowadza do naszego zespo??u rado??�? z wykonywanej pracy, mnóstwo pozytywnej energii i sprawia, ??e si�? chce podejmowa�? wyzwania!
 

Drodzy Pa??stwo!
Od wielu lat zajmujemy si�? prowadzeniem i opraw�? muzyczna imprez okoliczno??ciowych.
Do??wiadczenie i zaanga??owanie wszystkich cz??onków zespo??u gwarantuj�? Pa??stwu najwy??sz�?
jako??�? us??ug i zadowolenie Waszych go??ci!

 

SZYBKI KONTAKT

 

 +48 531 47 17 67

 

+48 607 43 55 73

 

+48 669 68 85 68

 

     mercedesband@wp.pl

AKTUALNO??CI

Nowe nagrania demo ju?? na naszej playli??cie.

Mi??ego odbioru!

 Powered by: www.cdx.pl